OUR HEADMASTER

‘I belong – Ek behoort’

Our Headmaster

Mnr. HJP Muller

Waarvoor staan ek en wat beteken die skool vir my:

Ek glo dat Hoërskool Richardsbaai nie ‘n bedreiging vir ons kinders moet wees nie. Ek glo hierdie moet ‘n plek wees waar almal voel hulle behoort. ‘n Skool waarheen hulle wil kom. Ek skud blad, deel drukkies uit en ken 90% van my kinders. Ek probeer ook so sigbaar as moontlik wees en my kinders weet ek gee om oor hulle.

Die skool is vir my ‘n rustige hawe waar ek liefde en ondersteuning kry en voel. Ek kan nie aan enige ander beroep dink waarin ek sou wou wees nie.

My Visie:

Om ‘n Gevoel te kweek van ek Behoort. Skool moet lekker wees vir beide die onnies sowel as die kinders. Gelukkige kinders skep gelukkige ouers.

Mnr. Herman Muller

My naam is Herman Juan-Pierre Muller, gebore en getoor in Durban in ‘n voorstad genaamd Bluff en meer spesifiek Brighton Beach. Het groot geword so 400m vanaf twee bekende
branderplank strande genaam Ansteys Beach en Cave Rock. Hierdie twee stande het ure se vermaak verskaf waar ek n gunsteling tydverdryf kon be-oefen, body boarding.

Na skool het ek aangemeld vir diensplig by 5SAI (Suid Afrikaanse Infanterie) te Ladysmith. Hierdie was een van die belangrikste tye van my ontwikkeling want hier het ek al my kinderstreke gelos en man geword wat verantwoordelikheid aanvaar en geneem het.

Ek het studeer by Durban se Onderwys Kollege (Dokkies) vir ‘n Diploma in Onderwys. Hier was ek dan ook in my finale jaar tot die Studenteraad verkies as die Primarius van Huis JV Smit. Goeie bande is hier gesmee. Ek neem aan elke moontlike sport deel waaraan jy kon dink, maar my Liefde het by Rugby, Krieket, Golf en Tennis gelê.

Ek speel rugby vir Dokkies se 1ste span vir 4 jaar, speel klub rugby vir Durban Harlequins o/20’s vir 1 jaar en rig dan o/20 klubrugby by Durban Collegians vir 3 jaar af. Ek speel klub krieket vir onder andere Harlequins, Malvern/Hillary en Umbilo.

By Dokkies het ek die Liefde van my lewe ontmoet, Melanie van Schalkwyk. Sy het dit toe later goed gedink om vanne te verander en staan al vir die afgelope 25 jaar bekend as Mel Muller.

Ek begin my eerste 4 jaar van my skoolgee loopbaan by Gelofte skool en beweeg daarna na Westville Senior Primary waar ek 6 jaar lank was. Tydens hierdie twee periodes rig ek Pinetown en Distrikte Rugby en Krieket spanne af. Ek rig ook die KZN Coastals o/12
krieketspan af vir 5 jaar en verloor slegs 1 wedstryd gedurende daardie tydperk.

Ons het twee pragtige kinders genaamd Nicola Ané (Nixi) en Stéffan Sebastian (Stéf) wat Ons hegte familie voltooi. Hulle staan beide tans in die onderwys.

In 2006 word ek aangestel as Departementshoof by Richards Laerskool. Ek begin as hoof van sport, gee Gr 7 Wiskunde en word later hoof van Akademie. Tydens hierdie periode word ek Zululand o/13 Rugby en Krieket afrigter. Vanaf 2009 – 2015 KZN rugby keurder en dan ook gedurende hierdie tydperk die bestuurder van die KZN o/13 Craven week span. Ek voltooi ‘n BeD Honneurs graad in Onderwys bestuur en reg.

In Desember 2015 word ek aangestel as Hoof van Hoërskool Richardsbaai. Met die Here wat my lei stap ons hand aan hand. Hierdie is my familie en ek sal alles vir hulle doenD

Mr. HJP Muller

My name is Herman Juan-Pierre Muller, born and bred in Durban in a suburb called the Bluff and more specifically Brighton Beach. I grew up approximately 400m from two famous surfing beaches namely Ansteys Beach and Cave Rock. These two beaches provided hours of entertainment where I could practice my favorite pastime, body boarding.

After school, I reported for National service at 5SAI (South African Infantry)I Ladysmith. This was one of the most important times of my life, because here I left all my childhood vices and became a man that took ownership and responsibility for my choices in life.

I studied at, probably the best institution that developed teachers, namely the Durban Education College (DOKKIES) for a diploma in education. During my final year I was elected to serve on the Student Representative Council as the Primarius of Huis JV Smith. I took part in every possible sport that you could imagine, but my love for Rugby, Cricket, Golf, and Tennis prevailed.

I played rugby in the Dokkies 1st team for 4 years, club rugby for Durban Harlequins u/20’s for 1 year and then coached U/20 club rugby at Durban Collegians for 3 years. I played club cricket for Harlequins, Malvern/Hillary and Umbilo.

At Dokkies I met the love of my life, Melanie van Schalkwyk. She later thought well to change surnames and for the past 25 years she is known as Mel Muller.

I started the first 4 years of my schooling career at Gelofte Skool The next 6 years I spent as a teacher at Westville Senior Primary. During these two periods I coached Pinetown and

Districts Rugby and Cricket teams. I was also the PADSSA Chairman for cricket. I coached the KZN Coastals u/12 cricket team for 5 years and only lost 1 game during that period.

We have two beautiful children named Nicola Ané (Nixi) and Stéffan Sebastian (Stéf) that completes our close family. Both of them are currently in the teaching profession. In 2006 I was appointed as Departmental head at Richardia Primary School. I started as head of sport, teaching Gr 7 mathematics and later became head of academics. During this period, I was the Zululand u/13 Rugby and Cricket coach. I was also the Chairman of Zululand Rugby.

From 2009 – 2015 I was a selector for KZN Rugby and the manager of the KZN u/13 Craven week team.

I complete a BeD Honnours degree in Education management and law.

In December 2015 I was appointed as Principal of Hoërskool Richardsbaai. I believe the Lord is welcome and present in my school and the we walk hand in hand.

The people of Hoërskool Richardsbaai are my family and I will do everything for them.

Mr. HJP Muller

What do I stand for and what does the school mean to me:

I believe that schooling should not be a threat to our children. I believe this should be a place where everyone feels they belong. A school where they want to come. I shake hands, share hugs and know 90% of my children. I also try to be as visible as possible and my kids know I care about them.

The school is my happy place where I appreciate the love and support I get. I can’t imagine any other profession I would want to be in.

My Vision:

To create a space and feeling of belonging. School should be nice for both the teachers and the children. Happy children have happy parents.

Our Vision & Mission

VISION

Where we strive to be the most exciting top leading School in KZN!

MISSION STATMENT

Hoërskool Richardsbaai will strive to develop each learner to their full potential in preparation for their future!

 • Maintain and encourage Christian norms and
  values.
 • Maintain high academic standards.
 • Parallel medium education in Afrikaans and
  English.
 • Maintain a healthy balance between academic,
  sport and cultural activities.
 • Encourage critical thinking.
 • Encourage and develop initiative and creativity.
 • Teach respect and obedience while acknowledging
  the rights of all.
 • Create a safe, disciplined environment that
  enhances learning.
 • Acknowledge each learner as an individual to
  develop a positive self-image.
 • Acknowledge our educators as valued and important assets.

VISIE

Waar ons daarna streef om die toonaagewende Skool in KZN te wees!

MISSIESTELLING

Hoërskool Richardsbaai streef daarna om elke leerder se potensiaal te ontwikkel ter voorbereiding vir die toekoms!

 • Die handhawing en uitbouing van Christelike
  norme en waardes.
 • Die handhawing van hoë akademiese
  standaarde.
 • Parallelmedium onderrig in Afrikaans en Engels.
 • Die handhawing van ‘n gesonde balans tussen akademie-, sport- en kulturele bedrywighede.
 • Die bevordering van kritiese denke.
 • Die ontwikkeling van inisiatief en kreatiwiteit.
 • Die aanleer van wedersydse respek, eerbied eN die erkenning van die regte van andere.
 • Die skep van ‘n geborge, gedissiplineerde omgewing, bevorderlik vir die leerproses.
 • Die erkenning van die leerders se individualiteit
  en die ontwikkeling van ‘n positiewe selfbeeld.
 • Die erkenning van ons personeel as ‘n
  belangrike bate.