Hoërskool Richardsbaai

Our Headmaster

Mr. HJP Muller

What do I stand for and what the school means to me

I believe that schooling should not be a threat to our children. I believe this should be a place where everyone feels they belong, a school where they want to come to. I shake hands, share hugs and know 90% of my children. I also try to be as visible as possible and my kids know I care about them.

The school is my happy place where I appreciate the love and support I get. I can’t imagine any other profession I would rather want to be in.

My Vision:

To create a space and feeling of belonging. School should be joyful and enriching for both the teachers and the children. Happy children make happy parents.

PRO DEO ET PATRIA

Mnr. HJP Muller

Waarvoor staan ek en wat die skool vir my beteken

Ek glo dat Hoërskool Richardsbaai nie ‘n bedreiging vir ons kinders moet wees nie. Ek glo dat dit ‘n plek moet wees waar almal voel hulle ‘behoort’. ‘n Skool waarheen hulle wil kom. Ek skud blad, deel drukkies uit en ken 90% van my kinders. Ek probeer ook so sigbaar as moontlik wees en ‘my kinders’ wéét ek gee om oor hulle!

Die skool is vir my ‘n rustige hawe waar ek liefde en ondersteuning kry. Ek kan nie aan enige ander beroep dink waarin ek eerder sou wou wees nie.

My Visie:

Om ‘n gevoel te kweek van ‘Ek Behoort’. Skool moet lekker wees vir beide die leerkragte sowel as die kinders. Gelukkige kinders skep gelukkige ouers.

PRO DEO ET PATRIA

Our Vision & Mission

VISION

Where we strive to be the most exciting top leading School in KZN!

MISSION STATMENT

Hoërskool Richardsbaai will strive to develop each learner to their full potential in preparation for their future!

 • Maintain and encourage Christian norms and
  values.
 • Maintain high academic standards.
 • Parallel medium education in Afrikaans and
  English.
 • Maintain a healthy balance between academic,
  sport and cultural activities.
 • Encourage critical thinking.
 • Encourage and develop initiative and creativity.
 • Teach respect and obedience while acknowledging
  the rights of all.
 • Create a safe, disciplined environment that
  enhances learning.
 • Acknowledge each learner as an individual to
  develop a positive self-image.
 • Acknowledge our educators as valued and important assets.
VISIE

Waar ons daarna streef om die toonaagewende Skool in KZN te wees!

MISSIESTELLING

Hoërskool Richardsbaai streef daarna om elke leerder se potensiaal te ontwikkel ter voorbereiding vir die toekoms!

 • Die handhawing en uitbouing van Christelike
  norme en waardes.
 • Die handhawing van hoë akademiese
  standaarde.
 • Parallelmedium onderrig in Afrikaans en Engels.
 • Die handhawing van ‘n gesonde balans tussen akademie-, sport- en kulturele bedrywighede.
 • Die bevordering van kritiese denke.
 • Die ontwikkeling van inisiatief en kreatiwiteit.
 • Die aanleer van wedersydse respek, eerbied eN die erkenning van die regte van andere.
 • Die skep van ‘n geborge, gedissiplineerde omgewing, bevorderlik vir die leerproses.
 • Die erkenning van die leerders se individualiteit
  en die ontwikkeling van ‘n positiewe selfbeeld.
 • Die erkenning van ons personeel as ‘n
  belangrike bate.